नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

डाउनलोड / फारमको ढाँचा

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको  मिति २०७५/५/२६ को  निर्णय अनुसार भू-सूचना प्रणाली स‍ञ्चालन निर्दे‍शिका  २०७१ मा व्यवस्था भएका संशोधित अनुसूचीहरु ः 
 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)